امكانات رفاهی بيمارستان

 

دسترسي به Wi-Fi در بيمارستان تهران به صورت رايگان است. پس از پذيرش می توانيد به نزديك ترين Wi-Fi  متصل شده و به اينترنت دسترسی پيدا كنيد. برای اطلاعات بيشتر لطفاً با شماره داخلی ۲۲۸۸ (واحد فناوری اطلاعات) تماس حاصل نمائيد.

 

 

 

 

در صورت نياز به ويلچر، می توان از واحد پذيرش و يا اطلاعات در طبقه همكف تهيه كرد.

 

كافه طهران واقع در طبقه همكف ساختمان شماره ۲ با منوی متنوعی از نوشيدنی های گرم و سرد و انواع دسرها آماده پذيرايی از شما می باشد. در صورت تمايل به سفارش با داخلی ۲۰۲۸ تماس حاصل نمائيد.

 

 

جهت رفاه حال بیماران و همراهان گرامی عابر بانك رفاه در طبقه همكف ساختمان شماره ۱ براي استفاده عموم قرار داده شده است

 

جهت انجام فرائض دينی، نمازخانه بيمارستان در طبقه ششم ساختمان شماره ۱ می باشد.

 

 

 

 

استعمال دخانيات به هر نحوی حتي سيگارهای الكترونيكی در بيمارستان تهران ممنوع می باشد. استعمال دخانيات نه تنها باعث آسيب به سلامتی انسان می شود بلكه خطر آتش سوزی را نيز در بيمارستان افزايش می دهد.

 

ساعت ملاقات برای بيماران و بستگان آن ها از ساعت ۱۵ الي ۱۷ برای بخش های عادی و از ساعت ۱۶ الی ۱۷ برای بخش های ويژه می باشد.

مراجعه کننده گرامی محیط بیمارستان آلوده است بنابراين ورود افراد كمتر از ۱۲ سال به بخش بستری در ساعات ملاقات ممنوع است.

 

 

با توجه به كلاهـبرداری های انـجـام شده تـوسط افـراد ناشـناس، لطفاً جـهت هـرگـونه پـرداخت نـظير هزينـه های پزشـكان، بسـتری، خـريد تجـهيزات پـزشـكی و داروئـی تنـها به صـورت حضــوری و از طريـق حسـابداری بيـمارسـتان اقـدام شـود.

 

لازم به توضيـح است در مـواردی مشـاهده شـده كه افـراد سـودجـو با اعلام مشـخـصات بيـمار اقـدام بـه جـلب اعـتماد هـمراه بـيـمار نموده و از اين طريق اقـدام به كلاهبرداری می نمايند

لـذا با توجـه بـه مـوارد ذكـر شده فوق، خـواهشـمـند اسـت تحت هيـچ شـرايـطی به شــمـاره حسـاب هـايی كـه از طـريق تـلـفـن بـه شـمـا اعـلام مـی گـردد، هيچ وجهی پرداخت  نگردد.

در صورت برخورد با موارد فوق سريعاً به بخش بستری خود و مديريت بيمارستان اطلاع دهيد

 مديريت داخلی بيمارستان تهران: داخلی ۲۰۲۵

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.