خط مشی سازمان

بيمارستان تهران كه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران است در راستای مديريت ارائه خدمات درمانی در چارچوب دستورالعمل اعتباربخشی و حاكميت ‌بالينی به منظور ارتقای كيفيت خدمات درمانی، تشخيصی و توانبخشی اهداف ذيل را دنبال می كند:

 

لذا به منظور دستيابی به اهداف فوق در اولين جلسه كميته مديريت راهبردی بيمارستان سياستهای مركز بشرح زير تعيين گرديد تا با استعانت از خداوند متعال و با همكاری كليه پزشكان و پرسنل به رسالت  بيمارستان شامل ارائه خدمات درمانی، تشخيصی و توانبخشی به كليه مراجعين با حصول بهترين نتيجه درمانی و بالاترين ميزان رضايتمندی مراجعين و با بهره‌مندی از همكاران مجرب و پرسنل دلسوز با ارائه خدمات به موقع ، با كيفيت بالا و با احترام به حقوق‌گيرندگان خدمت نائل شويم.


اينجانب با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار و با تكيه بر همكاران گرانقدر‌، مديران‌، رؤسا، پزشكان‌، گروه پرستاری و ساير كاركنان توانمند‌، منابع لازم را جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت در راستای حاكميت بالينی و اعتبار بخشی بيمارستان فراهم و به طور مستمر سيستم را بازنگری نموده و درك و اجرای كامل اين دو دستورالعمل را از كليه همكاران خواهانم‌.


دكتر كوروش شميمی    
مدير عامل بيمارستان تهران

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان تهران محفوظ است.